FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
मिति २०७९।०२।२३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक निर्णयहरु । 06/07/2022 - 15:33
सयंमसेवी गणकको लागी निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।।। 06/07/2022 - 15:19
स्वंमसेवी गणकको लागी निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।। 06/06/2022 - 17:26
सम्झौता गर्ने सम्वन्धमा । 05/31/2022 - 16:51
ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा सम्वन्धी सूचना । 05/30/2022 - 15:09
मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।। 05/25/2022 - 15:38
बर्खे फलफुल बगैँचा स्थापना कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।। 05/25/2022 - 15:36
IEMIS अध्यावधिक र विद्यार्थि परिचयपत्र सम्वन्धमा । 05/24/2022 - 13:41
सवारी साधन संचालन सम्वन्धमा । 05/23/2022 - 10:55
वोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।। 05/20/2022 - 12:08

Pages