FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी लाभग्राही सूचिकरण गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।। 08/05/2022 - 18:37
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 07/25/2022 - 13:17
आ.व. २०७९।०८० को आयव्यय प्रक्षेपण विवरण । 07/21/2022 - 16:13
रोजगार सहायकको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना।।। 07/14/2022 - 18:36
रोजगार सहायकको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना।।। 07/14/2022 - 18:35
रोजगार सहायकको लागी आवश्यक दरखास्त फारम । 07/12/2022 - 11:44
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्वन्धी विवरण । 07/06/2022 - 17:21
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट बक्तव्य । 07/06/2022 - 17:19
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिको मिति २०७९।०३।०३ गतेको निर्णय । 07/06/2022 - 17:17
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७९।०३।०६ गतेको निर्णय । 07/06/2022 - 17:16

Pages