"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

सूचना हेर्न सम्वन्धित फाईलमा click गर्नुहोस।

२०७२\७३को आय,व्यय विबरण।