"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

Click on the content to download the .pdf file.

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका-२०७२)।