"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवििधि २०६९(संशोधन २०७०)।