"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

उपभोक्ता समितिले सैार्य सडक बत्ति संन्चालनका लागि न.पामा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने ढँाचा।