"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

click here to download .pdf file....

नगर क्षेत्रका आयोजनाहरुको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना।