"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Image: 

जिन्सी सामानको बिबरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।