"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी सरकारको आ.ब.२०७५ /०७६ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट