सरसफाइ सप्ताह ५-११ जुन २०१६ अन्तरगत ६ जुन २०१६ (२०७३/२/२४ )मा नगर सफाइ गर्दै अमरगढी नगरपालिका डडेल्धरामा।