"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

जनसहभागितामा आधारित सैार्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७२।