"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

आ.वा.२०७१-७२ को यर्थाथ आमदानी तथा खर्चको बिवरण ।