"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

प्रविधिक प्रस्तावको लागि आमन्त्रण(LGCDP-2) ।