"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

सामाजिक परिचालक कार्य सम्पादन सम्वन्धि सूचना ।