"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

आ.ब.२०७५/७६ मा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सिमा / सिफारिस सम्बन्धमा ।