"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण राजस्वको २०७५/०७६ को कर रेट